Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Trồng cây có múi

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Phê duyệt tại Quyết định số 15/QĐ-TTDVVL ngày 25/01/2018 của  Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Tên nghề: Trồng cây có múi

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Lao động ở nông thôn, doanh nghiệp nông nghiệp trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp

– Kiến thức:

+ Trình bày được các phương pháp nhân giống cây có múi sạch bệnh và đạt hiệu quả cao;

+ Mô tả được đặc điểm của một số giống cây có múi, các bước tiến hành, chuẩn bị đất trồng cây có múi, cách trồng và chăm sóc cây có múi;

+ Vận dụng được các bước xử lý ra hoa trên cây có múi

+ Biết được cách nhận dạng các triệu chứng và biện pháp phòng trừ dịch hại an toàn và hiệu quả, không gây nguy hại đến môi trường, các phương pháp thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cây có múi.

– Kỹ năng:

+ Chọn được cây làm giống gốc từ cây mẹ sạch các sâu bệnh nguy  hiểm;

+ Thực hiện được các bước tiến hành nhân giống, chuẩn bị cây giống, các bước chọn đất và chuẩn bị đất trồng và trồng cây có múi đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường;

+ Ứng dụng được việc xử lý ra hoa trên cây có múi, các bước nhận diện và phòng trừ các loại dịch hại trên cây có múi, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cây có múi.

– Thái độ:

+ Tuân thủ quy trình, thận trọng, tiết kiệm vật tư

+ Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc nhân giống trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa và phòng trừ dịch hại.

  1. Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành khoá học, người học có thể hành nghề nhân giống, sản xuất trái cây có múi tại gia đình hoặc làm việc tại các cơ sở, trang trại sản xuất cây có múi.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 320 giờ

– Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ

  1. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu

– Thời gian học tập: 320 giờ.

– Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 320 giờ, trong đó

+ Thời gian học lý thuyết: 70 giờ

+ Thời gian học thực hành: 230 giờ.
III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP

Mã MĐ Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
MĐ01 Chuẩn bị  cây giống để trồng 50 10 40 2
MĐ02 Chuẩn bị đất trồng cây có múi 70 12 58 4
MĐ03 Trồng và chăm sóc cây có múi 80 13 67 5
MĐ04 Quản lý dịch hại 60 12 48 5
MĐ05 Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm 40 5 35 4
Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học 20
Tổng cộng 320 52 248 20

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng môđun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

  1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun đào tạo nghề:

– Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Trồng cây có múi” được sử dụng cho các khóa dạy nghề trình độ sơ cấp cho nông dân hoặc những người có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

– Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập từng mô đun và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 05 mô đun như sau:

– Mô đun 01: “Chuẩn bị cây giống để trồng” có thời gian đào tạo là 50 giờ (lý thuyết 10 giờ, thực hành 40 giờ, kiểm tra 2 giờ); mô đun này cung cấp cho người học kiến thức về các giống cây có múi tốt, các phương pháp nhân cây có múi sạch đảm an toàn và hiệu quả và những hạn chế của việc nhân giống cây có múi trong điều kiện bệnh vàng lá Greening ảnh hưởng đến việc trồng cây có múi.

– Mô đun 02: “Chuẩn bị đất trồng cây có múi” có thời gian đào tạo là 70 giờ (lý thuyết 12 giờ, thực hành 58 giờ, kiểm tra 4 giờ);  mô đun này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng lựa chọn, chuẩn bị đất trồng cây có múi.

– Mô đun 03: “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi ” có thời gian đào tạo là 80 giờ (lý thuyết 13 giờ, thực hành 67 giờ, kiểm tra 5 giờ);  mô đun này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về trồng, các biện pháp chăm sóc và biện pháp xử lý ra hoa trên cây cây có múi.

– Mô đun 04: “Quản lý dịch hại ” có thời gian đào tạo là 60 giờ (lý thuyết 12 giờ, thực hành 48 giờ, kiểm tra 5 giờ);  mô đun này cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên nhận diện và xử lý các loại dịch hại trên cây có múi.

– Mô đun 05: “Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm” có thời gian đào tạo là 40 giờ (lý thuyết 5 giờ, thực hành 35 giờ, kiểm tra 4 giờ);  mô đun này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về cách thu hoạch và cách thức tiêu thụ sản phẩm cây có múi.

Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học được thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

  1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học
TT Mô đun kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian kiểm tra
        Kiến thức, kỹ năng nghề
1 Lý thuyết nghề Vấn đáp hoặc trắc nghiệm Không quá 60 phút
2 Thực hành nghề Bài thực hành kỹ năng nghề Không quá 8 giờ
  1. Các chú ý khác

Khi tổ chức giảng dạy, các cơ sở đào tạo cần mời các chuyên gia giỏi cùng tham gia giảng dạy để chia sẻ kinh nghiệm với người học. Tuỳ điều kiện thực tế, giáo viên nên bố trí cho người học đi tham quan tại các cở sở nhân giống, hợp tác xã, vườn trồng cây có múi và các cơ sở sơ chế, thu mua các sản phẩm cây có múi  của vùng…

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com