Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Trồng thanh long

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Phê duyệt tại Quyết định số 14/QĐ-TTDVVL ngày 25/01/2018 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Tên nghề: Trồng thanh long

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Lao động ở nông thôn, doanh nghiệp nông nghiệp trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 5 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

– Kiến thức:

+ Mô tả được cách chọn đất trồng thanh long, các bước tiến hành làm đất trồng, trồng trụ bê tông cốt thép;

+ Mô tả được quy trình chọn giống, trồng và chăm sóc thanh long;

+ Mô tả được cách chuẩn bị trụ trồng, giống trồng, ươm giống, trồng, hệ thống tưới tiêu, chăm sóc, xử lý ra hoa, thu hoạch, tiêu thụ và bảo quản;

+ Trình bày được cách lập kế hoạch và tổ chức trồng thanh long.

– Kỹ năng:

+ Thực hiện bố trí chọn đất trồng, thiết kế mương liếp trồng, chọn phương pháp tưới;

+ Chuẩn bị trụ trồng, khoảng cách trồng trụ theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

+ Chuẩn bị giống trồng, chọn giống, nhân giống trồng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Thực hiện các bước chọn đất, giống, vật liệu ươm, xử lý vật liệu, vào bầu ươm, xử lý hom giống, xác định số hom trên trụ, trồng cây vào trụ, che tủ gốc, tưới giữ ẩm, bón phân, làm cỏ vun gốc, theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Quản lý các đối tượng dịch hại trên thanh long và tìm được biện pháp khắc phục;

+ Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất tiêu thụ thanh long.

– Thái độ:

+ Có lòng yêu nghề, cầu tiến, tinh thần học tập tích cực vì sự phát triển của nghề trong tương lai;

+ Cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

  1. Cơ hội việc làm

– Sau khoá học, người học có thể tự tổ chức sản xuất thanh long qui mô hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã; làm việc tại các cơ sở nhân giống hoặc tại các cơ sở sản xuất thanh long.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học: 320 giờ

– Thời gian kiểm tra hết mô đun, ôn và kiểm tra kết thúc khoá học: 20 giờ

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học tập: 320 giờ

– Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 320 giờ, trong đó

+ Thời gian học lý thuyết: 60 giờ

+ Thời gian học thực hành: 260 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP

Mã MĐ Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
MĐ01 Chuẩn bị đất trồng thanh long 50 5 45 2
MĐ02 Chuẩn bị giống và trồng trụ thanh long 60 10 50 2
MĐ03 Trồng và chăm sóc thanh long 80 15 65 2
MĐ04 Quản lý dịch hại trên thanh long 80 15 65 2
MĐ05 Thu hoạch, bảo quản thanh long 30 2 28 2
Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học 20 10
Tổng cộng 320 47 253 20

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

  1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun đào tạo nghề:

– Chương trình dạy nghề “Trồng thanh long” được sử dụng cho các khóa dạy nghề trình độ sơ cấp cho nông dân hoặc những người có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

– Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc dạy một số mô đun (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04, MĐ05) cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 05 mô đun như sau:

– Mô đun 01: “Chuẩn bị đất trồng thanh long” có thời gian đào tạo 50 giờ (lý thuyết 5 giờ, thực hành 43 giờ, kiểm tra 2 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: chọn và chuẩn bị đất trồng thanh long; chuẩn bị đất trồng, vệ sinh vườn trồng, xác định kích thước mô trồng đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với điều kiện địa phương.

– Mô đun 02: “Chuẩn bị giống và trồng trụ thanh long” có thời gian đào tạo 60 giờ (lý thuyết 10 giờ, thực hành 48 giờ, kiểm tra 2 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc chọn giống và trồng trụ thanh phát, hiện và xử lý các hiện tượng chất lượng giống không đạt yêu cầu để có được hom giống tốt trồng, giúp cho vườn thanh long khai thác lâu dài, hiệu quả.

– Mô đun 03: “Trồng và chăm sóc thanh long” có thời gian đào tạo 80 giờ (lý thuyết 15 giờ, thực hành 63 giờ, kiểm tra 2 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: trồng, chăm sóc thanh long đúng quy trình kỹ thuật,  sử dụng điện trong xử lý ra hoa của thanh long trên cơ sở an toàn, có hiệu quả cao.

– Mô đun 04: “Quản lý dịch hại trên thanh long” có thời gian đào tạo 80 giờ (lý thuyết 15 giờ, thực hành 63 giờ, kiểm tra 2 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: nhận biết các đối tượng sâu, bệnh hại trên thanh long,  áp dụng các biên pháp cần thiết để quản lý và phòng trừ dịch hại, đảm bảo an toàn trong sản xuất và cho người tiêu dùng. biện pháp quản lý các đối tượng gây hại trên thanh long.

– Mô đun 05: “Thu hoạch, bảo quản thanh long” có thời gian đào tạo 30 giờ (lý thuyết 2 giờ, thực hành 26 giờ, kiểm tra 2 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc trong quá trình thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ thanh long như: xác định đúng độ chín của trái thanh long để thu hoạch, thu hoạch và phân loại trái, bảo quản thanh long sau thu hoạch, tiêu thụ thanh long để đạt hiệu quả sản xuất cao.

Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học được thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

  1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học:
TT Mô đun kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian kiểm tra
Kiến thức, kỹ năng nghề
1 Kiến thức nghề Vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 60 phút
2 Thực hành nghề Bài thực hành kỹ năng nghề Không quá 12 giờ
  1. Các chú ý khác:

– Chương trình dạy nghề “Trồng thanh long” có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương hoặc các cơ sở dạy nghề.

– Khi tổ chức dạy nghề, các cơ sở đào tạo cần mời thêm các chuyên gia, người sản xuất có kinh ghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP thành đạt để học hỏi và thấy được hiệu quả thiết thực của nghề này.

– Nên bố trí thời gian ngoại khoá để thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…                              

Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com