Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
2765 Lượt xem

Thông báo Kết quả ứng viên trúng tuyển vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP

VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM SINH VIÊN

 Số: 09 /TB-TTHN&TVVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày   15   tháng  02  năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả ứng viên trúng tuyển vào

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce 

Căn cứ thông báo về kết quả trúng tuyển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce ngày 14 tháng 2 năm 2017;

Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên – Trường Đại học Trà Vinh thông báo kết quả những ứng viên trúng tuyển trong đợt phỏng vấn tuyển dụng ngày 07 và 08/01/2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce (Danh sách trúng tuyển đính kèm tại đây).

Nay Trung tâm thông báo đến những sinh viên có tên trong danh sách trúng tuyển được biết và sắp xếp nhận việc khi Công ty có thông báo (thời gian bắt đầu: ngày 16/02/2017).

Trân trọng!

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)

Nguyễn Duy

 

 

 

 

Nơi nhận:

 – Đăng website;

– Niêm yết;

– Lưu: TTHN&TVVL.

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
THÔNG BÁO MỚI
VIDEO VIỆC LÀM

Ngày hội Việc làm TVU năm 2023