Nhằm đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (XKLĐ), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phổ biến Nghị quyết của Chính phủ về cho vay để ký Quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (Chương trình EPS).

 

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP quy định về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại hàn quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS). Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Theo đó, Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn đi làm việc ở Hàn Quốc theo Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam trong Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Chính phủ giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện chính sách cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc trong Chương trình EPS theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trước đây, việc thực hiện ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Như vậy, Chính sách của nhà nước luôn tạo điều kiện để người lao động có thêm sự lựa chọn đê tham gia các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giải quyết việc làm trong nước trong giai đoạn hiện nay.

 

Văn Thiện

Nguồn: Phổ biến pháp luật lao động Trà Vinh