Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
158 Lượt xem

Hội thảo nhân rộng trong khuôn khổ Dự án V2work – TOT5

The next memory…

After TOTs 1, 2, 3, and 4 taken place at Tra Vinh University with 40 participants per each- students, lecturers and staff from the faculties of TVU joining the final Training of Trainers (ToT5) on 29th, April, 2019 on “Tools for Engagement Through Career Centres: SWOT and PESTLE analysis; Portal Job Fair”.

The objectives are to idenfity the role of a Portal Job fair to Caces, recognize how to organize and design a Portal Job Fair and analize the market analysis tools SWOT and PESTLE to relevant to TVU Cace.

Mr Nguyen Duy, Vice Director of TVU Career Center told “V2work is a good opportunity for TVU generally and for TVU Cace specifically AND TOT5 brings us tools to analyze environment for Cace and especially about the Portal Job Fair-a new tool for graduates to meet enterprises and vice versa”.

After the whole day of discussion for new environment for alumni and graduates as well as students, TVU TOT5 finished successfully and hopefully TUV would open a Portal Job Fair.

 

Sau khi TOT 1, 2, 3 và 4 diễn ra tại Đại học Trà Vinh với 40 người tham gia mỗi TOT-, sinh viên, giảng viên và nhân viên từ các khoa của TVU tham gia khóa đào tạo giảng viên cuối cùng (ToT5) vào ngày 29, tháng 4 năm 2019 với chủ đề là các công cụ để các trung tâm nghề nghiệp liên lạc và gắn kết, phân tích SWOT và PESTLE, cổng thông tin hội chợ việc làm.

Mục tiêu là để đảm bảo vai trò của Hội chợ việc làm đối với Caces, nhận ra cách tổ chức và thiết kế Hội chợ việc làm Portal và phân tích các công cụ phân tích thị trường SWOT và PESTLE để phù hợp với TVU Cace.

Ông Nguyễn Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TVU nói với  V2work là một cơ hội tốt cho TVU nói chung và TVU Cace nói riêng và TOT5 mang đến cho chúng tôi các công cụ để phân tích môi trường cho Cace và đặc biệt là về Hội chợ việc làm  trên mạng – một công cụ mới để sinh viên tốt nghiệp gặp gỡ doanh nghiệp và ngược lại.

Sau cả ngày thảo luận về môi trường mới cho cựu sinh viên và sinh viên vừa tốt nghiệp cũng như sinh viên, TVU TOT5 đã kết thúc thành công và hy vọng TUV sẽ mở một Hội chợ việc làm trên mạng được thành công.

hinh tot5.1 hinh tot5.2 hinh tot5.3 hinh tot5.4

 

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com