Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
119 Lượt xem

Hội thảo nhân rộng trong khuôn khổ Dự án V2work – TOT4

During a long break because of the outbreak of Covid-19, just to remember the replication seminars by TVU career center under the framework of W2WORK project funded by Eramus+

After TOT 1, 2 taken place at Tra Vinh University with 40 participants- students, lecturers and staff from the faculties of TVU joining the third Training of Trainers (ToT3) on 6th, December, 2018 on “Enterprises, Entrepreneurship and Marketing Skill Development and Support” was successfully organized at Tra Vinh University.

The objectives are to understand the need to program the development of an entrepreneurial culture HEIs, enterprise and entrepreneurship education, to introduce the notion of social entrepreneurship and how it can be developed in HEIs, to understand the relationship between inbound marketing in univeristies and entrepreneurship and career centers, to understand the importance of the Career center’s activities, concerning Career Guidance and Counselling.

Mr Nguyen Duy, Vice Director of TVU Career Center said “TOT 3 is a good way for staff generally and students specifically to understand the enterprise and entrepreneurship education at TVU”.

The TOT 3 was finished successfully with the questions and discussions about how to apply them in teaching entrepreneurship at TVU.

Sau TOT 1, 2 diễn ra tại Trường Đại học Trà Vinh với 40 người tham gia – 20 sinh viên, giảng viên và nhân viên từ các khoa của TVU tham gia khóa đào tạo giảng viên thứ ba (ToT3)  vào ngày 6, 12 tháng 12 năm 2018 về Doanh nghiệp, Doanh nhân và Phát triển kỹ năng tiếp thị và Hỗ trợ đã được tổ chức thành công tại Trường Đại học Trà Vinh.

Mục tiêu là để hiểu sự cần thiết phải lập trình phát triển văn hóa khởi nghiệp, giáo dục doanh nghiệp và doanh nghiệp, giới thiệu khái niệm khởi nghiệp xã hội và làm thế nào nó có thể được phát triển trong HEI, để hiểu mối quan hệ giữa tiếp thị trong nước và doanh nghiệp và trung tâm nghề nghiệp, để hiểu tầm quan trọng của các hoạt động của trung tâm nghề nghiệp, liên quan đến Hướng dẫn và tư vấn nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TVU cho biết, TOT 3 là một cách hay để nhân viên, giảng viên và sinh viên hiểu về giáo dục doanh nghiệp và tinh thần giáo dục khởi nghiệp tại TVU.

TOT 3 đã kết thúc thành công với các câu hỏi và thảo luận về cách áp dụng các phương pháp trong giảng dạy kinh doanh tại TVU.

hinh tot4.2hinh tot4.3 hinh TOT4.1hinh tot4.4

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com