Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Trường Đại học Trà Vinh được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung Châu Âu (EU) trong chương trình Erasnus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Chăm sóc người cao tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-TTDVVL ngày 10/4/2019 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Tên nghề: Chăm sóc người cao tuổi

Trình độ đào tạo: Dưới 3 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề chăm sóc người cao tuổi.

Số lượng môn học đào tạo: 03

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo;

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.

– Kiến thức:

+ Mô tả được các mốc giải phẫu cơ thể người

+ Mô tả được chức năng các hệ cơ quan cơ thể người

+ Trình bày được lý thuyết cơ bản trong khoa học chăm sóc

+ Trình bày được vai trò và lý thuyết ứng dụng kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc người cao tuổi

+ Phân tích được nhu cầu cơ bản trong chăm sóc người cao tuổi

+ Mô tả được các bước tiến hành kỹ thuật hỗ trợ và chăm sóc cơ bản cho người cao tuổi

– Kỹ năng:

+ Giao tiếp hiệu quả với người cao tuổi trong hoạt động chăm sóc

+ Thực hiện được các bước kỹ thuật hỗ trợ người cao tuổi

+ Thực hiện được các bước kỹ thuật chăm sóc cơ bản cho người cao tuổi

– Thái độ: Tuân thủ các nguyên tắc an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc người cao tuổi; Tôn trọng các nguyên tắc trong giao tiếp và có thái độ tôn trọng người cao tuổi

  1. Cơ hội việc làm:

– Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp chứng chỉ đào tạo, học viên có thể làm việc ở các ….

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 240 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 20 giờ

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 300 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 75 giờ; Thời gian học thực hành: 210 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Mã MH  Tên môn học Thời gian đào tạo (giờ)
 

Tổng số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
CS01 Giải phẫu – Sinh lý 60 30 30 0
HL01 Hộ lý cơ bản 110 45 60 5
HL02 Thực tập kỹ thuật hộ lý cơ bản 130 0 120 10
Tổng cộng 300 75 210 15

IV. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ DƯỚI 3 THÁNG

  1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các môn học đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học đào tạo nghề.

– Trong chương trình giáo dục nghề nghiệp trình độ dưới 3 tháng chăm sóc người cao tuổi thiết kế tổng số giờ học tối thiểu là: 300 giờ (Lý thuyết: 75 giờ; Thực hành: 210 giờ) ;

– Chương trình giáo dục nghề nghiệp trình độ dưới 3 tháng kỹ thuật chăm sóc người cao tuổi với 03 môn học đào tạo; thời gian; phân bổ thời gian được xác định tại biểu mục III. Đây là 03 môn học đào tạo nghề bắt buộc phải thực hiện.

– Các môn học đào tạo nghề đã được xây dựng đến tên bài; nội dung chính của từng bài, từ đó giáo viên tự xây dựng chương trình chi tiết nội dung của các bài học để thuận lợi khi lên lớp.

  1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:
Số TT  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
 Kiến thức, kỹ năng
1 – Lý thuyết Viết – Trắc nghiệm Không quá 90 phút
2 – Thực hành OSCE Không quá 04 giờ
Share Button


THÔNG BÁO MỚI
VIDEO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 603688, 02943 855246-247; Fax: 02943 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com